All-Ukrainian Environmental Forum

http://sarnyparostok.com.ua/images/Children%20for%20Environment%20logo.jpgEnglish

 

 

RESOLUTION

All-Ukrainian Environmental Forum

"Children for Environment: The Future We Want"


We, the Forum participants,
recognize the complexity and scope of ecological objectives and claim that the introduction of education for sustainable development in the system of formal and informal education will increase the competence of citizens and enhance their ability to lead a healthy and environment-friendly lifestyle.  A term "Education for sustainable development" and its meaning is based on the materials of Resolution of Summit Rio +20 "The Future We Want".

We believe that environmental competence can be considered as one of the most important outcomes of education for sustainable development. The current ecological competence involves the ability of the individual to solve life situations on the basis of sustainable development principles.

We reaffirm our commitment to the Sustainable Development Goals, Resolution of Summit Rio +20 and UN Framework Convention on Climate Change.

We emphasize on the importance of environmental awareness, new system of values, ecological culture, development of environmental education to harmonize the interaction of human been and nature.

Despite all of the above we offer to:

1. Amend National Strategy for Education in Ukraine on 2012 - 2021 on the basis of sustainable development and implement it by law;

2. Provide public discussion of the concept of education for sustainable development;

3. Conduct parliamentary hearings with the subject "Development of environmental education and education for sustainable development";

4. Strengthen cooperation in the field of education for sustainable development between the leading environmental NGOs and youth organizations of Ukraine with Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Youth and Sports of Ukraine and Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine;

5. Share experience and apply best practices in the field of environmental education and education for sustainable development;

6. Strengthen cooperation between environmental NGOs and youth organizations in Ukraine with the leading international organizations in the field of education for sustainable development;

7. Launch a system of state monitoring of education for sustainable development and the state database in the field of environmental education;

8. Launch and ensure functioning of Partner Network for Education for Sustainable Development in Ukraine which will include government agencies, institutions of postgraduate education, universities, colleges, schools, community organizations, etc. Create a website to disseminate information on the Partner Network, disseminate educational, informational, informative materials, share best practices, expand contacts and partnerships;

9. Share experience on creation of Partner Network in Ukraine among other countries and international organizations through a process of UNECE "Education for Sustainable Development" as a contribution from Ukraine to the Program of work for the period after 2014 (after the Decade of Education for Sustainable Development as defined by UNESCO);

10. Support the development of national pilot initiative "Green class". Support to raise awareness of teachers and students on education for sustainable development, distribute information and cognitive and instructional materials in all schools and regions of Ukraine;

11. Determine creation of youth environmental centers at schools as priority to consolidate the efforts of teachers, students and the public;

12. Develop strong links between the learning process and society through participation in important social and environmental actions at international, national and local levels;

13. Create online portals with online books and other materials  in the field of education for sustainable development;

14. Apply a wide range of teaching methods, use such methods as discussion, role play, case studies, excursions and trips;

15. Support initiatives of NGOs in conducting annual children's and youth environmental conferences and forums;

16. Develop green tourism, rural tourism and cycling tourism;

17. Launch regular environmental education programs for youth on the national and local radio and television channels;

18. Ensure broad mass media coverage of this issue;

19. Disseminate Memo “Code of sustainable conduct” by means of national mass media;

20. Launch ecological lessons in schools "Library of ecological thought".

Resolution is adopted by all Forum participants and sent to the UN Framework Convention on Climate Change SecretariatUnited Nations Economic Commission for Europe SecretariatMinistry of Education and Science of UkraineMinistry of Youth and Sports of Ukraine and Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

Please find more information here.

http://sarnyparostok.com.ua/images/Logo%20Ukr6.jpgУкраїнська

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнського дитячого екологічного форуму

«Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми!»

Усвідомлюючи складність і масштабність цілей у сфері охорони довкілля учасники Форуму заявляють, що запровадження освіти для сталого розвитку у системі формальної і неформальної освіти підвищить компетентність громадян, а також розширить їх можливості вести здоровий і дружній до природи спосіб життя. У якості підґрунтя освіти для сталого розвитку є матеріали Pезолюції Cаміту Ріо+20 «Майбутнє, якого ми прагнемо».

Вважаємо, що екологічну компетентність можна розглядати як один з найсуттєвіших результатів освіти для сталого розвитку. Сформована екологічна компетентність передбачає здатність особистості відповідально вирішувати життєві ситуації, підпорядковуючи задоволення своїх потреб принципам сталого розвитку.

Підтверджуємо свою прихильність до Цілей Сталого Розвитку ООН та Pезолюції Cаміту Ріо+20, Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Підкреслюємо важливість формування екологічної свідомості, нової системи цінностей, екологічної культури, розвитку екологічної освіти, яка стає основним засобом гармонізації взаємодії людини і природи.

Пропонуємо:

1. Внести зміни до «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021р.» на засадах сталого розвитку та запровадити її на законодавчому рівні;

2. Забезпечити громадське обговорення  проекту Концепції освіти для сталого розвитку;

3. Провести парламентські слухання у Верховній Раді України на тему «Розвиток екологічної освіти та освіти для сталого розвитку»;

4. Посилити співпрацю у галузі освіти для сталого розвитку між провідними громадськими природоохоронними та молодіжними організаціями України з Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України та Міністерством екології та природних ресурсів України;

5. Поширювати досвід та застосовувати найкращі світові практики в галузі екологічної освіти та освіти для сталого розвитку;

6. Посилити співпрацю між громадськими природоохоронними та молодіжними організаціями України з провідними міжнародними організаціями у галузі освіти для сталого розвитку;

7. Створити систему державного моніторингу стану і розвитку освіти для сталого розвитку та державний банк даних у галузі екологічної освіти;

8. Створити та забезепечити функціонання Партнерської мережі  з питань освіти в інтересах сталого розвитку в Україні, до якої увійдуть державні  органи влади, заклади післядипломної освіти,  вищі навчальні заклади, середні спеціальні навчальні заклади, школи, громадські організації. З метою поширення інформації про діяльність Партнерської Мережі, розповсюдення навчальних, інформаційно-просвітницьких, пізнавальних матеріалів, обмін досвідом, розширення контактів та партнерств створити  спеціалізований веб-сайт;

9. Розповсюдити досвід створення та функціонування Партнерської мережі  серед інших країн, міжнародних організацій, в рамках процесу ЄЕК ООН «Освіта в інтересах сталого розвитку» як внесок України до програми Програмі роботи на період після 2014 року (після закінчення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку, визначеного ЮНЕСКО);

10. Підтримати розвиток національної пілотної ініціативи «Зелений клас»,  з метою підвищення обізнаності педагогів та школярів з питань освіти в інтересах сталого розвитку, розповсюдження інформаційно-пізнавальних та навчально-методичних матеріалів, в усіх школах та регіонах України;

11. Визначити створення Дитячих екологічних центрів на базі шкіл одних пріоритетних напрямків консолідації зусиль педагогів, школярів та громадськості для підтримки шкільної та позакласної освіти в інтересах сталого розвитку;

12. Налагоджувати тісні зв’язки між навчальним процесом і життям суспільства через участь у важливих суспільно-екологічних акціях на міжнародному, державному та місцевому рівнях;

13. Створити електронні підручники, спеціалізовані портали з екологічної освіти та освіти для сталого розвитку;

14. Застосовувати широкий діапазон методів навчання, використовувати дискусії, рольові ігри, тематичні дослідження, екскурсії та походи;

15. Підтримувати ініціативу громадських організацій, екологічних клубів щодо проведення щорічних дитячих та молодіжних екологічних конференцій та форумів;

16. Активізувати еколого-туристичну  та краєзнавчу роботу, зелений туризм, та вело-туризм;

17. Запровадити на національних та місцевих каналах радіо і телебачення регулярні еколого-освітні програми;

18. Забезпечити висвітлення питань освіти інтересах сталого розвитку в місцевих та всеукраїнських ЗМІ, з метою привернення увагу до цієї проблематики, обміну досвідом  та практичними кроками в реалізації екологічної освіти в школі;

19. Розмістити в ЗМІ Пам’ятку поведінки в природному оточенні;

20. Започаткувати ведення програми «Бібліотека екологічної думки».

Резолюцію прийнято одноголосно всіма учасниками Форуму та направлено до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Європейської економічної комісії ООН, Міністерства освіти і науки УкраїниМіністерствa молоді та спорту України та Міністерства екології та природних ресурсів України.

Детальнішу інформацію ви можете знайти тут.Ms. Svitlana Titechko, Head of NGO Ecological club "Sprout"    Зв'язатися з автором петиції