Щодо "шпигунських" статей / Касательно "шпионских" статей

ЗБІР ПІДПИСІВ ПІД ЗВЕРНЕННЯМ ДО ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.

Вступ: https://www.youtube.com/watch?v=C8pJERaheB4
До 2012 року було вже 900 постраждалих від недосконалого законодавства. Прецедентів більш ніж достатньо. Подібні закони і проблеми, на жаль, є в Росії та Білорусі, але відсутні в розвинених країнах і були відсутні у нас до 15.06.2010, коли були прийняті закони № 2338 -VI, 2339 -VI: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2338-17 , http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2339-17 .

СУТЬ ЦЬОГО ЗВЕРНЕННЯ ПОЛЯГАЄ В НАСТУПНОМУ. Ми вважаємо поточну ситуацію неприйнятною. Нам потрібна впевненість у тому, що за покупку якогось електроприладу або програмного забезпечення (ПЗ) не отримаєш несподівано судимість ( зі штрафом від 350 $ або від 4 років ув'язнення).

Це мінімальні вимоги. Додаткові пропозиції: http://www.petitions247.net/spy_articles2.

Нижче наведені деталізація проблеми та можливі шляхи її вирішення.

Щоб отримати надійну гарантію того, що купувати даний конкретний екземпляр приладу або ПЗ можна, потрібно звернутися з юридично грамотно оформленою попереджувальною заявою в СБУ і міліцію, купити екземпляр і принести на платну експертизу. Ця процедура вимагає багато часу і дорого обійдеться (сотні або тисячі гривень). Чи відноситься даний конкретний екземпляр приладу або ПЗ до спеціального технічного засобу (СТЗ) чи ні, визначає експертиза, яка проводиться тільки спеціальним НДІ при СБУ, з використанням методики, яка є закритою! При цьому результати експертиз навіть не викладаються у відкритий доступ. З відкритих напівофіційних критеріїв, які є розмитими, слідує, що мобільні телефони теж можна віднести до СТЗ. В результаті експертиз в рамках судових процесів багато корисних побутових приладів, які можна використовувати не тільки для негласного отримання інформації, були віднесені до СТЗ, тому використовувана методика і критерії не є розумними. Зважаючи на це, пропонуємо розглянути нижче вказані пропозиції як можливі шляхи виправлення поточної ситуації.

Виключити покарання за придбання і зберігання багатофункціональних засобів, які можуть бути використані не тільки для негласного отримання інформації. Можна ввести винятки: засоби з функцією перехоплення сигналів від мобільних або стаціонарних телефонів, тому що виявити їх і захиститися від них практично неможливо. При цьому оператори зв'язку з ліцензією повинні бути здатними придбати і зберігати апаратуру для своєї роботи. Стаціонарні телефони можна підключати паралельно до телефонної лінії, але це не повинно вважатися функцією перехоплення. Можна додати ще заборону на функцію перехоплення радіосигналів інших частот/стандартів. Але якщо прийом радіосигналу відбувається без злому шифрування, то це не вважати функцією перехоплення. Таким чином, серед дозволених пристроїв повинні були б бути стаціонарні телефони, автоматичні визначники номерів, мобільні телефони, смартфони, комунікатори, рації, радіоприймачі. Заборона інших функцій є небажаною і може призвести до обмеження наших конституційних прав і свобод. У відкритому доступі мали б бути присутніми заборонені функції, приклади прототипів екземплярів та/або приклади самих екземплярів. У випадку сумніву або в можливому випадку того, що цей список застарів або завідомо є неповним, необхідна була б можливість безкоштовно, швидко і зручно (у тому числі у вигляді публічних питань і відповідей через інтернет із захищеним доступом) відправити запит і отримати обгрунтовану відповідь-рішення про заборону певного екземпляра на підставі надання інформації про його функції. Якщо електронну відповідь не можна буде вважати юридичним підтвердженням дозволеності даного набору функцій, то такою мала б бути письмова відповідь. При необхідності експертиза встановлювала б тільки відсутність у екземпляра заборонених функцій. Можливо, надати право проводити експертизу засобів не тільки в одному НДІ. Покарання за придбання та зберігання заборонених засобів має бути м'якше, ніж за їх незаконне використання (що не є обов'язковим наслідком). Можливо, воно має бути адміністративним, у вигляді штрафу і, можливо, тільки в тому випадку, якщо попередньо не було подано заяву про реєстрацію засобу.

Деякі додаткові деталі: http://cripo.com.ua/?sect_id=8&aid=152587

Оскільки опозиція (тепер влада) робила спроби виправити цю ситуацію, ми нагадуємо про дану тему і сподіваємось на позитивне вирішення цієї проблеми найближчим часом. У разі відмов вимагаємо надати детальні пояснення, наскільки це можливо.

На цьому сайті зберігаються IP-адреси тих, хто проголосував, щоб відображати число різних IP-адрес (хоча на одній IP-адресі може бути декілька користувачів) .

Ми будемо збирати підписи, поки це звернення не розглянуть. Орієнтовна ціль: 100000 підписів.

Зворотній зв'язок: chupakabraukr@gmail.com


===============================================
НА РУССКОМ:


СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ К ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНЫ.

Вступление: https://www.youtube.com/watch?v=C8pJERaheB4
К 2012 году было уже 900 пострадавших от несовершенного законодательства. Прецедентов более чем достаточно. Подобные законы и проблемы, к сожалению, имеются в России и Беларуси, но отсутствуют в развитых странах и отсутствовали у нас до 15.06.2010, когда были приняты законы № 2338-VI, 2339-VI: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2338-17 , http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2339-17.

СУТЬ ДАННОГО ОБРАЩЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ. Мы считаем текущую ситуацию неприемлемой. Нам нужна уверенность в том, что за покупку какого-то электроприбора или программного обеспечения (ПО) не получишь неожиданно судимость (со штрафом от 350$ или от 4 лет заключения).

Это минимальные требования. Дополнительные предложения: http://www.petitions247.net/spy_articles2.

Ниже приведены детализация проблемы и возможные пути её решения.

Чтобы получить надежную гарантию того, что покупать данный конкретный экземпляр прибора или ПО можно, нужно обратиться с юридически грамотно оформленным предупредительным заявлением в СБУ и милицию, купить экземпляр и принести на платную экспертизу. Эта процедура требует много времени и дорого обойдётся (сотни или тысячи гривен). Относится ли данный конкретный экземпляр прибора или ПО к специальному техническому средству (СТС) или нет, определяет экспертиза, проводимая только специальным НИИ при СБУ, с использованием методики, которая является закрытой! При этом результаты экспертиз даже не выкладываются в открытый доступ. Из открытых полуофициальных критериев, которые являются размытыми, следует, что мобильные телефоны тоже можно отнести к СТС. В результате экспертиз в рамках судебных процессов многие полезные бытовые приборы, которые можно использовать не только для негласного получения информации, были отнесены к СТС, поэтому используемая методика и критерии не являются разумными. Ввиду этого предлагаем рассмотреть нижеуказанные предложения как возможные пути исправления текущей ситуации.

Исключить наказание за приобретение и хранение многофункциональных средств, которые могут быть использованы не только для негласного получения информации. Можно ввести исключения: средства с функцией перехвата сигналов от мобильных или стационарных телефонов, потому что обнаружить их и защититься от них практически невозможно. При этом операторы связи с лицензией должны быть способны приобрести и хранить аппаратуру для своей работы. Стационарные телефоны можно подключать параллельно к телефонной линии, но это не должно считаться функцией перехвата. Можно добавить еще запрет на функцию перехвата радиосигналов других частот/стандартов, но если прием радиосигнала происходит без взлома шифрования, то это не считать функцией перехвата. Таким образом, среди разрешенных устройств должны были бы быть стационарные телефоны, АОНы, мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, рации, радиоприемники. Запрет других функций нежелателен и может привести к ограничению наших конституционных прав и свобод. В открытом доступе должны были бы присутствовать запрещенные функции, примеры прототипов экземпляров и/или примеры самих экземпляров. В случае сомнения или в возможном случае того, что этот список устарел или заведомо является неполным, необходима была бы возможность бесплатно, быстро и удобно (в том числе в виде публичных вопросов и ответов через интернет с защищенным доступом) отправить запрос и получить обоснованный ответ-решение о запрещенности определенного экземпляра на основании предоставления информации о его функциях. Если электронный ответ нельзя будет считать юридическим подтверждением разрешенности данного набора функций, то таковым должен был бы быть письменный ответ. При необходимости экспертиза устанавливала бы только отсутствие у экземпляра запрещенных функций. Возможно, предоставить право проводить экспертизу средств не только в одном НИИ. Наказание за приобретение и хранение запрещенных средств должно быть мягче, чем за их незаконное использование (что не является обязательным следствием). Возможно, оно должно быть административным, в виде штрафа и, возможно, только в том случае, если предварительно не было подано заявление о регистрации средства.

Некоторые дополнительные детали: http://cripo.com.ua/?sect_id=8&aid=152587

Поскольку оппозиция (теперь власть) делала попытки исправить эту ситуацию, мы напоминаем о данной теме и надеемся на положительное решение данной проблемы в ближайшее время. В случае отказов требуем предоставить детальные объяснения, насколько это возможно.

На этом сайте сохраняются IP-адреса проголосовавших, чтобы отображать число разных IP-адресов (хотя на одном IP-адрес может быть несколько пользователей).

Мы будем собирать подписи, пока это обращение не рассмотрят. Ориентировочная цель: 100000 подписей.

Обратная связь: chupakabraukr@gmail.com


Чупакабра Українська    Зв'язатися з автором петиції